FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वराहपोखरी गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवा पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ ८०/८१ 05/09/2024 - 15:15 PDF icon वराहपोखरी गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवा पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिकाको स्थानिय गाउँ शिक्षा योजना २०७८-२०८८ ७८-७९ 04/29/2024 - 12:48 PDF icon वराहपोखरी Final Plan.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिकाको पालिकास्तरीय शिक्षा पार्श्वचित्र २०७८ ७८-७९ 04/29/2024 - 12:47 PDF icon बहरा पोखरी प्रार्श्वचित्र.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिकाको कृषि तथा पशपुन्छी व्यवसाय प्रबर्धन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/02/2024 - 13:03 PDF icon वराहपोखरी गाउँपालिकाको कृषि तथा पशपुन्छी व्यवसाय प्रबर्धन कार्यविधि, २०८०.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिकाको छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 10/31/2023 - 14:57 PDF icon वराहपोखरी गाउँपालिकाको छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
भवन निर्माण तथा नक्सा पास सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० २०७९/०८० 07/04/2023 - 17:18 PDF icon भवन निर्माण तथा नक्सा पास सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf, PDF icon भवन निर्माण तथा नक्सा पास सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० (प्रमाणित प्रति).pdf
वराहपोखरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० २०७९/०८० 06/25/2023 - 20:26 PDF icon वराहपोखरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० २०७९/०८० 06/25/2023 - 20:23 PDF icon वराहपोखरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८०.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिका, खोटाङको "स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तह वृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०" २०७९/०८० 06/13/2023 - 17:33 PDF icon तह वृद्धि कार्यविधि २०८०.pdf, PDF icon स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तह वृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ २०७९/०८० 06/09/2023 - 11:24 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिकाको साना सिंचाइ आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०८० २०७९/०८० 05/25/2023 - 15:06 PDF icon साना सिंचाई आयोजना निर्देशिका २०८०.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७६ २०७९/०८० 05/10/2023 - 12:41 PDF icon वराहपोखरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमिति गर्ने) ऐन, २०७६.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण निर्देशिका, २०७६ २०७९/०८० 05/10/2023 - 12:34 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण निर्देशिका, २०७६.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ २०७९/०८० 05/10/2023 - 12:14 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७६ २०७९/०८० 05/10/2023 - 11:52 PDF icon वराहपोखरी गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७६.pdf
विद्यालयहरुमा रिक्त कार्यालय सहयोगी, कार्यालय सहायक (लेखा कर्मचारी), कम्प्युटर शिक्षक तथा बालविकास सहजकर्ताहरुको पदपूर्ति तथा अवकाश सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ २०७९/०८० 04/11/2023 - 15:20 PDF icon विद्यालयहरुमा रिक्त का.स., कार्यालय सहायक (लेखा कर्मचारी), कम्प्युटर शिक्षक तथा बा.वि.के.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिकाको विद्यालय गाभ्ने (मर्ज गर्ने) तथा दरबन्दी मिलान एवम् पदस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ २०७९/०८० 04/11/2023 - 15:20 PDF icon विद्यालय गाभ्ने (मर्ज गर्ने) तथा दरबन्दी मिलान एवम् पदस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिकामा करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी लिने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ २०७९/०८० 09/14/2022 - 16:41 PDF icon CamScanner 09-14-2022 16.26.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ २०७८/०७९ 06/26/2022 - 13:38 PDF icon वराहपोखरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९updated.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ २०७८/०७९ 06/26/2022 - 13:37 PDF icon वराहपोखरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९updated.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७६ ७६/७७ 01/10/2022 - 19:32 PDF icon वराहपोखरी गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावलि, २०७६.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिका उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 12/07/2021 - 11:17 PDF icon स्थानीय राजपत्र PDF File.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिकाको आर्थिक विधेयक, २०७८ २०७८/०७९ 08/19/2021 - 14:02 PDF icon आर्थिक विधेयक २०७८.pdf
विनियोजन विधेयक, २०७७ ७७/७८ 10/05/2020 - 13:35 PDF icon १. स्थानीय तहको विनियोजन विधेयक, २०७७.pdf
आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 10/05/2020 - 13:34 PDF icon आर्थिक ऐन गाउँपालिका - 2.pdf
सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:35 PDF icon सहकारी ऐन २०७५.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिका संस्था दर्ता ऐन, २०७६ ७६/७७ 05/06/2019 - 15:35 PDF icon वराहपोखरी गाउँपालिका संस्था दर्ता ऐन, २०७६.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिका शिक्षा नियमावली, २०७६ ७६/७७ 05/06/2019 - 15:34 PDF icon वराहपोखरी गाउँपालिका शिक्षा नियमावली, २०७६.pdf
विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६ ७६/७७ 05/06/2019 - 15:33 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६.pdf
मेडपा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:32 PDF icon मेडपा सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf
बालकालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ऐन, २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:31 PDF icon बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ऐन, २०७५.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७६ २०७९/०८० 05/06/2019 - 15:29 PDF icon anugaman nirdesika.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:28 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०७५.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:27 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा सम्बन्धी ऐन २०७५.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिका ज्येष्ठ नागरीक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 05/06/2019 - 15:25 PDF icon वराहपोखरी गाउँपालिका ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण निर्देशिका, २०७८६.pdf
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 05/06/2019 - 15:24 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:14 PDF icon गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf
कृषी व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:14 PDF icon कृषी व्यवसाय प्रवर्धन ऐन.pdf
कार्य सम्पादन नियमावली २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:13 PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली २०७५.pdf
कार्य विभाजन नियमावली २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:12 PDF icon कार्य विभाजन नियमावली २०७५.pdf
वराहपोखरी गाउँपालिका आधारभूत तह (कक्षा-८) को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 05/06/2019 - 15:09 PDF icon आधारभूत तह (कक्षा-८) को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि, २०७६.pdf
एफ एम रेडियो सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:08 PDF icon एफ एम रेडियो सञ्चालन कार्यविधि.pdf
उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:08 PDF icon उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका २०७५.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:06 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमितता तथा व्यवस्थित गर्ने ऐन २०७५.pdf
आपतकालिन कार्यसञ्चालन विधि २०७५ ७५/७६ 05/06/2019 - 15:03 PDF icon आपतकालिन कार्यसञ्चालन विधि २०७५.pdf
आ व २०७५।०७६ को वराहपोखरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन ७५/७६ 09/21/2018 - 17:21 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५।०७६.pdf
आ व २०७५।०७६ को वराहपोखरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन ७५/७६ 09/21/2018 - 17:19 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५।०७६.pdf